Golf ຮ່ວມຮ່ວມກັບ HE

ວັນ ທີ 9 ກໍລະກົດ 2016 – Golf ຮ່ວມກັນກັບ HE Thongloun Sisoulit ລັດຖະມົນຕີລາວ; ລັດຖະມົນຕີຂອງຫ້ອງການ Priminister ແລະຜູ້ບັນຊາການທົ່ວໄປຈາກກະຊວງຄວາມປອດໄພຕໍາຫຼວດ

CSR