ພິທີລົງນາມໃນການດໍາລົງຕໍາແຫນ່ງຂອງ ICB Group of Banking


ພິທີລົງນາມໃນການດໍາລົງຕໍາແຫນ່ງຂອງ ICB Group of Banking, ໂດຍຮ່ວມທຶນກັບ EDL ແລະ AIF, AIF ຖືຫຸ້ນປະມານ 60%.

CSR