ການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ


ການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງກະຊວງ.

CSR