Official visit to China’s top official

AIDC-Post9


ຢ້ຽມຢາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ
AIDC-Post5

Official visit to the mayor of Beijing.
AIDC-Post4

ຢ້ຽມຢາມເມືອງ Nanning

Official visit to top Chinese officials

ຢ້ຽມຊົມການເປັນຜູ່ອໍານວຍການໃຫຍ່ກວາງໂຈວ

                       

ຢ້ຽມຊົມການເປັນສະມາຊິກຂອງ Hernarn Mayor

ຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເຫນືອຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງເປັນທາງການ


Official visit to top Chinese officials
ຢາມລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສປປລາວ

AIDC-Post12

  Courtesy ລົງຢ້ຽມຢາມພະນົມ P mayor nh, ກໍາປູເຈຍ

AIDC-Post13


CSR